4HORSE TEAM » Stanovy
Stanovy

4horse team, spolek

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

4horse team, s. (dále jen „spolek“) mající své sídlo v Janovicích 68, 50356 p. Hlušice

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je
1) Podpora jezdců ve vytrvalostním sportu

2) Organizování vytrvalostních závodů

3) Poradenská začínajícím jezdcům ve vytrvalostním sportu

4) Propagace vytrvalostního sportu mezi dětmi a juniory

Čl. III

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 8 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky nadpoloviční většiny členů spolku,
 2. Člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit předsedu spolku,

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)    podílet se na praktické činnosti spolku.

 1. Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)    aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)    aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)    úmrtím člena,

c)    zánikem spolku,

d)    vyloučením člena členskou schůzí

e)    nezaplacením členských příspěvků

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. IV

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    členská schůze,

b)    předseda.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)    určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)    schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)     rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)    rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)    rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i)     rozhoduje o zániku spolku.

2.  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VI

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předsedaje volen členskou schůzí na dobu 1 roku. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)    vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)    archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od 1. 1. 2015

V Janovicích dne 25. 10. 2014

 

Zapsal:                                                                           Ověřila:

 

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Milý Ježíšku, Petra Jakoubě 01.12.2013 09:40
Milý Jěžíšku, Lýdie Tatíčková 01.12.2013 09:38
Milý Ježíšku, Nikol Rubešová 01.12.2013 09:37
Dopis Ježíškovi Veronika Kačírková 30.11.2013 20:05
Jedna velká prosba Veronika Kačírková 30.11.2013 19:52
Milý Ježíšku... Eliška Kubíčková 30.11.2013 15:46
Milý Ježíšku, Eva Babicová 30.11.2013 14:24
Milý Ježíšku Hanička Petráčková 29.11.2013 20:51
Milý Ježíšku, Kateřina Chvojsíková 29.11.2013 19:40
DOPIS JEŽÍŠKOVI Verunka Fazekašová 29.11.2013 18:34
SLYŠTE LIDI,LIDIČKY Hanka Kuklová 29.11.2013 07:22
Drahý Ježíšku! Štěpánka Tupá 28.11.2013 12:05
Už na Tebe přestanu věřit. Veronika Janegová 27.11.2013 18:27
Milý Ježíšku Petra Dudková 27.11.2013 18:06
Barbara and me :3 Klára Kinařová 27.11.2013 17:45
Milý Ježíšku, Kateřina Gregová a Majka 26.11.2013 21:57
Milý ježíšku, Veronika Faltysová 26.11.2013 21:24
img img Re: Milý ježíšku, Veronika Faltysová 26.11.2013 21:27
img img img Re: Re: Milý ježíšku, www.4horse.cz 26.11.2013 22:00
img img img img Re: Re: Re: Milý ježíšku, Veronika Faltysová 26.11.2013 22:09
Milý biothanový ježíšku, Viktorie Žingorová 26.11.2013 21:15
Milý Ježíšku :) Veronika Faltysová 26.11.2013 20:34
Milý Ježíšku Naty Schovánková 26.11.2013 18:49
Milý Ježíšku, Hana Hejduková 26.11.2013 14:37
Milý BIOTHANE Ježíšku, Dominika Novotná 26.11.2013 14:35
Milý Ježíšku Anna Chytráčková 26.11.2013 14:34
tak ten ma dostal :)) alexander 25.11.2013 17:25
img img Re: tak ten ma dostal :)) M. Jantošovičová 27.11.2013 18:34
Dopis Ježískovi Petra Tučková 24.11.2013 20:20
Milý Ježisko, Marika Jantošovičová 24.11.2013 20:18